SWOT digitalizace

Identifikují se silné a slabé stránky organizace v oblasti digitalizace, příležitosti, ohrožení a rizika

Názory zaměstanců

Zjistí se názory zaměstnanců a stupeň
jejich ztotožnění s digitalizací formou
dotazníkového průzkumu a interview